Ka filluar në SHPALPV procesi i regjistrimit online dhe me dokumentacion i studentëve fitues në ciklin e studimeve Bachelor. Regjistrimet janë të hapura deri në datën 20 Shtator 2016. Studentët fitues duhet të dorëzojnë personalisht, ose nga persona të autorizuar prej tyre, në sekretarinë e SHPALPV dokumentat e mëposhtëm:

a. Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti, ose pasaportë) së bashku me një fotokopje të tij. Në dosje do të mbahet fotokopje e dokumentit të identifikimit.

b. Fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore, ose dëftesës së pjekurisë, së bashku me çertifikatën e notave, ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehsuar në MAS.

c. Dy fotografi personale.

ICEBTT′ 2017    International Conference on Economics, business Trends and Technologies

 

Hapi 1 – Maturantët kryejnë pagesën pranë zyrave të Postës Shqiptare, ose në bankë, në shumën 2.000 lekë (mandati shkarkohet në faqen: akp.gov.al)

Hapi 2 – Mandati i pagesës dorëzohet pranë sekretarisë mësimore të shkollës së mesme

Hapi 3 – Maturantët duhet të aplikojnë në linkun: matura.akp.gov.al, në datat 1-11 Gusht, sipas qarqeve, (Qarku Vlorë në datën 9 Gusht)

Hapi 4 – Maturantët mund të rendisin deri në 10 preferenca, por, mos harroni të zgjidhni si preferencë SHPAL ‘PAVARËSIA” dhe programin e dëshiruar të studimit në të

Hapi 5 – Maturantët fitues shpallen brenda datës 30 Gusht 2016 dhe regjistrimi në SHPAL “Pavarësia” kryhet brenda datës 20 Shtator 2016

Shkolla Private e Arsimite Privat Pavarsia Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore 372 Drejtësi
Shkolla Private e Arsimite Privat Pavarsia Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore 373 Ekonomi
Shkolla Private e Arsimite Privat Pavarsia Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore 374 Shkenca Politike
Shkolla Private e Arsimite Privat Pavarsia Fakulteri i Shkencave të Aplikuara 375 Inxhinieri Informatike
Shkolla Private e Arsimite Privat Pavarsia Fakulteri i Shkencave të Aplikuara 376 Arkitekturë