Revista Shkencore Pavarësia ofron mundësi për publikime falas të artikujve në versionin e saj online, ndërsa publikimi në versionin print kushton 50€ për botim, të cilat duhet të depozitohen në numrin e llogarisë 260292981020221, pranë Union Bank.

 

 

 

BORDI EDITORIAL I REVISTËS SHKENCORE “PAVARËSIA” VLORË

ISSN 2304-2664

 

(Miratuar me Vendim nr. 31, datë 28.06.2017 të Senatit Akademik)

 

Prof. Dr. Luan GJONÇAJ - Kryetar i Bordit Editorial

Prof. Dr. Vincenzo BARBA - Anëtar

Prof.As.Dr. Ëngjëll LIÇAJ - Anëtar

Prof. Dr. Habib HAMAM - Anëtar

PhD. Sir HOXHA - Anëtar

Dr. Myzafer ELEZI - Anëtar

Dr. Veronika DURMISHI - Anëtar

Dr. Esmeralda HOXHA - Anëtar

Dr. Eva ÇIPI - Anëtar.

 

Editor:

Dr. Engjëllushe ZENELAJ.

 

Ass. Editor:

Msc. Enerik SHABANI

Msc. Anduel MEHMETI.

Revista Shkencore Pavarësia ofron për lexuesit kërkime shkencore në një gamë të gjerë disiplinash, përfshirë: ligje, ekonomi, informatikë, arkitekturë, etj. Revista ka filluar të botohet në numrin e saj të parë në vitin 2013. Revista botohet në shqip dhe anglisht, dy herë në vit, në Maj dhe Nëntor.