BORDI EDITORIAL I REVISTËS SHKENCORE “PAVARËSIA” VLORË

ISSN 2304-2664

 

(Miratuar me Vendim nr. 31, datë 28.06.2017 të Senatit Akademik)

 

Prof. Dr. Luan GJONÇAJ - Kryetar i Bordit Editorial

Prof. Dr. Vincenzo BARBA - Anëtar

Prof.As.Dr. Ëngjëll LIÇAJ - Anëtar

Prof. Dr. Habib HAMAM - Anëtar

PhD. Sir HOXHA - Anëtar

Dr. Myzafer ELEZI - Anëtar

Dr. Veronika DURMISHI - Anëtar

Dr. Esmeralda HOXHA - Anëtar

Dr. Eva ÇIPI - Anëtar.

 

Editor:

Dr. Engjëllushe ZENELAJ.

 

Ass. Editor:

Msc. Enerik SHABANI

Msc. Anduel MEHMETI.