Programi i studimit Kuota të paplotësuara
Bachelor në Drejtësi 97
Bachelor në Ekonomi 88
Bachelor në Shkenca Politike 30
Bachelor në Inxhinieri Informatike 59
DIND- Arkitekturë 29

Ka filluar në SHPALPV procesi i regjistrimit online dhe me dokumentacion i studentëve fitues në ciklin e studimeve Bachelor. Regjistrimet janë të hapura deri në datën 20 Shtator 2016. Studentët fitues duhet të dorëzojnë personalisht, ose nga persona të autorizuar prej tyre, në sekretarinë e SHPALPV dokumentat e mëposhtëm:

a. Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti, ose pasaportë) së bashku me një fotokopje të tij. Në dosje do të mbahet fotokopje e dokumentit të identifikimit.

b. Fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore, ose dëftesës së pjekurisë, së bashku me çertifikatën e notave, ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njehsuar në MAS.

c. Dy fotografi personale.

ICEI′16    1st International Conference on European Integration

EUROPEAN INTEGRATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Call of papers   web page