Stampa

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”  që në statutin e themelitmit të saj ka të mirë përcaktuar misionin.  Nga viti në vit, KUPV ka reflektuar për misionin e saj, duke e përshtatur dhe ndryshuar aty ku është parë e nevojshme por pa e transformuar totalisht atë.

 

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” është institucion jopublik i arsimit të lartë, me karakter akademik dhe shkencor, i pavarur dhe laik dhe si i tillë ai gëzon liri akademike, autonomi financiare, organizative dhe të përzgjedhjes së personelit.

 

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” ka si mision “Formimin e studiuesve dhe speciliastëve të rinj në fushat e: drejtësisë, ekonomisë, shkencave politike, inxhinierisë informatike, arkitekturës; edukimit fizik dhe sporteve, inxhinierisë elektronike dhe elektroteknike, teknologjisë së informacionit, inxhinierisë software, mekatronikës, dizajnit, menaxhim biznesit, të turizmit dhe menaxhimit turistik e mjedisor, të drejtës mjekësore, të administrimit dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, noterisë dhe të drejtës pronësore, të marrëdhënieve publike”. 

Visite: 3672