Prej: 15-10-2017 Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë" është ko-kordinator i projektit TEAVET të financuar nga ERASMUS+.

Referenca e Projektit: 586300-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Granri i BE: 750820 EUR

Website i projektit: https://teavet.org/

Website i projektit: https://teavet.org/about/university-college-pavaresia-vlore-albania-co-coordinator/

 

 


 

Since 15-10-2017 University College "Pavarësia Vlorë" is the co-coordinator of the TEAVET project financed by the ERASMUS+.

Project Reference: 586300-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

EU Grant: 750820 EUR

Website of the project: https://teavet.org/

Website of the project: https://teavet.org/about/university-college-pavaresia-vlore-albania-co-coordinator/