SHPALPV është pjesë e projektit “ENCHASE”- Enhancing Albanian System of Quality Assurance in Higher Education: Application of the Process and Outcome-based Methodology, që prej tetorit 2013 dhe aktualisht. Ky projekt është parashikuar me një jetëgjatësi 3 vjeçare, por në takimin e fundit midis partnerëve u vendos shtyrja e projektit edhe për 1 vit, për arsye koordinuese dhe të realizimit të paketave të punës të parashikuara në projekt.